Formułowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

Znając oczekiwania i potrzeby swoich najważniejszych grup interesariuszy przedsiębiorstwo powinno zbudować strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

Strategia ta powinna obejmować zaplanowane działania dotyczące relacji ze społeczeństwem oraz ze środowiskiem.

Dobrze zbudowana strategia musi być długofalowa i zbieżna ze strategią działania przedsiębiorstwa, jego wartościami oraz kulturą organizacyjną.

Właściwie sformułowana i zrealizowana strategia przyczyni się do poprawy pozycji firmy oraz spowoduje, że przedsiębiorstwo będzie odbierane jako społecznie odpowiedzialne.

W Polsce nadal mało firm wprowadza do swoich działań społeczną odpowiedzialność.

Jak podają wyniki badań zaledwie co piąte przedsiębiorstwo funkcjonuj zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, a także co piąte planuje wdrożyć tę strategię do swoich działań.

Jednak firmy, które chcą taką strategię wprowadzić często skarżą się, iż otoczenie nie daje im ku temu warunków, przez co rezygnują ze swoich planów.